Answersheet for
CSIR NET June 2017

Career at MC Square Education


Upload your resume (Allowed files .doc, .docx)

Success StoriesPRATHAMESH SORTUR
BAMS
Suvarna Patil
SET-MAHARASHTRA
KSHITIJA BORA
NEET UG
AISHWARYA
NEET 2018
RACHNA TARTE
SET-MAHARASHTRA
Ashwini Shelke
SET-MAHARASHTRA
KSHITIJA KAMBLE
MBBS
ROSHNI TANWAR
NEET UG
SWAJIT KUMAR
NEET UG
Rasika Kulkarni
SET-MAHARASHTRA
ABHISHEK
CSIR JRF
ABHISHEK
GATE
neeraj gupta
CSIR-NET-LS
PRIYANKA
NEET 2018
AMRITA ROY
IIT-JAM BIOTECHNOLOGY 2018
sejal saraswat
Bharti vidyapeeth entrance exam
DEEPIKA AGARWAL
CSIR NET LS
Nikita Sawant
SET-MAHARASHTRA
SURAJ BARNE
NEET UG
GAJENDRA SAHAPURE
CSIR NET LS